HomeGoju ryu kata (podľa jednotlivých škôl)

Goju ryu kata (podľa jednotlivých škôl)

SHODOKAN (SEIKO HIGA)

Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seyunchin/Seienchin/, Shisochin, Seipai, Sezan, Sanzeru, Sanzeru Ni, Kururunfa, Suparimpei

MEIBUKAN (MEITOKU YAGI)

Taikyoku /Taichi/, Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Shisochin, Sanseru, Seisan, Seipai, Kururunfa, Suparimpei, Tenchi, Seiryu, Ryakko, Suzaku, Genbu

JUNDOKAN (EICHI MIYAZATO)

Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Sanchin, Sanchin Dai Ni, Tensho, Saifa, Sanseru, Shisochin, Seyunchin, Sepai, Kururunfa, Sesan, Suparinpei

IOGKF (MORIO HIGAONNA, ANICHIMMIYAGI)

Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru, Sepai, Kururunfa, Sesan, Suparinpei

YAMAGUCHU GOJU RYU (GOGEN YAMAGUCHI)

Taikyoku Jodan Ichi, Ni, Taikyoku Chudan Ichi, Ni, Taikyoku Gedan Ichi, Ni, Taikyoku Kake uke Ichi, Ni, Taikyoku Mawashi uke Ichi, Ni, Gekisai Ichi, Gekisai Ni, Sanchin, Tensho, Saifa, Seinchin, Sanseiru, Seisan, Shisochin, Seipai, Kururunfa, Suparinpei, Genkaku, Chikaku, Kouryu, Tenryu

Copyright © 2014 Telovýchovná jednota BUDO Bratislava.